Vår syn på

Redovisningstjänster

IT är allt – allt är IT. Detta gäller i allt högre utsträckning även så traditionella tjänster som redovisning. Många flöden inom redovisning går idag att digitalisera. En del fullt ut, medan andra inte är redo att digitaliseras ännu, på grund av t ex skattemässiga regler.

Det administrativa arbetet har i sig inget egenvärde. Det är utkomsten av detta arbete som är viktigt, som ska stödja ett företags affärskritiska processer samt naturligtvis uppfylla lagens krav och god redovisningssed.

Vår syn på dig som företagare

Genom att i möjligaste mån digitalisera administrativa processer kan du som företagare frigöra resurser. Dessutom förkortas ledtiderna inom administrationen samtidigt som de affärskritiska processerna underlättas och förfinas, med t ex fördjupad rapportering på ett snabbt och smidigt sätt som resultat. Detta leder i sin tur till bättre beslutsunderlag för dina affärer.

Vår syn på dig som kund

Korrekt och snabb rapportering är avgörande för er affär. Vi är specialister inom redovisningens samtliga områden. Dessutom har vi djupa och breda IT-kunskaper.

Därför kan vi med gott samvete åta oss uppdraget att vara er ekonomiavdelning. Du som kund är ständigt i fokus för oss och du kan alltid känna dig trygg när du överlåtit administrationen till oss.

I många fall är det svårt för en företagare att kravställa i samband med upphandling av redovisningstjänster. Framför allt är det svårt att bedöma kvaliteten i en erbjuden leverans. Alla redovisningsbyråer producerar rapporter, som på ytan ser vederhäftiga och professionella ut. Kvaliteten på innehållet kan däremot vara svårt att bedöma för en icke-ekonom.

Vår syn på branschen

Branschen består traditionellt av några riktigt stora aktörer samt många små byråer. Vi är också en liten byrå. Men vi skiljer oss från mängden genom vårt långtgående kundfokus i kombination med vår IT-kompetens. Ett kundfokus som många gånger går förlorat hos de stora byråerna.

Digital Redovisning

Deklarationer/Skatter

Vi ansvarar för att ert bolags deklarationer upprättas på ett korrekt sätt och blir inlämnade i tid. Detta gäller såväl löpande arbetsgivar- och momsdeklarationer som bolagets inkomstdeklaration. Vi ser också till att bolagets preliminära skattebetalningar sker med korrekta belopp. Självfallet hanterar vi även ägarnas privata K10-bilagor om så önskas.

Där så är möjligt sker allt detta digitalt, då vi agerar som skatteombud för er som kund.

Bokslut/Årsredovisning

För att ni ska få en så bra bild som möjligt av företagets verksamhet är bokslutet centralt. Inte bara bokslutet i sig, utan kanske främst den analys vi bistår med i samband med färdigställandet av ert bokslut. Vi gör bokslut för både K2- och K3-bolag. Allt bokslutsarbete sker digitalt i största möjliga utsträckning. Detta gäller kanske främst i kommunikationen med bolagets revisor där all informationsöverföring till revisorerna sker digitalt.

Affärssystem

Oavsett vilket affärssystem ni arbetar i, agerar vi som rådgivare för att säkerställa att ni har det system som är mest lämpligt för just er verksamhet.

I de fall då vi övertar hela redovisningen använder vi oss främst av Fortnox som affärssystem. Fortnox erbjuder en mängd möjligheter till anpassning för respektive kunds önskemål om tex fördelning, mellan företagets personal och redovisningsbyrån, av vissa arbetsuppgifter inom redovisningen. Fortnox är det affärssystem som erbjuder de största möjligheterna till integrering med andra affärskritiska system.  

Rådgivning

Vi har en lång samlad erfarenhet av rådgivning och konsultationer mot små och medelstora företag.

Det kan tex gälla rådgivning kring möjliga förbättringar av företagets resultat eller hur ägarna skall ta ut ersättning på effektivast möjliga sätt.

Med grund i vår analys av företagets verksamhet bistår vi även i budgetarbetet samt med råd kring hur verksamheten kan effektiviseras.

I vårt erbjudande ingår även att vi ser till att all formalia kring företaget sköts på ett korrekt sätt. Tex upprättande av protokoll från både styrelsemöten och bolagsstämmor. Skulle ni vilja genomföra en nyemission hjälper vi naturligtvis även till med det.

Digitalisering

ALLT ÄR IT. IT ÄR ALLT. Detta är OhlanderGruppens genomgående inställning till all affärsverksamhet.

Vår strävan är att så många som möjligt av företagets rutiner skall hanteras digitalt. Skälen är flera, dels ökar företagets effektivitet vilket frigör resurser och dels är det vänligt mot vår natur då vi minskar förbrukningen av papper.

Informationsöverföringen mellan oss och våra kunder sker digitalt så långt som det är möjligt. Detta gäller även hanteringen av företagets leverantörsfakturor där dessa självklart skannas direkt in i affärssystemet. Kundfakturor skickas antingen via e-post eller som e-fakturor. Allt för att spara tid, frigöra resurser samt för att minska miljöpåverkan.

Redovisning/Rapportering

Den största delen av vårt åtagande gentemot våra kunder avser den löpande redovisningen med därtill hörande rapportering. Den löpande rapporteringen utgör företagets främsta grund för bedömning av företagets resultat och ekonomiska utveckling. Tillsammans med er skapar vi ett rapportpaket som är anpassat för just er verksamhet och som bygger på en kontoplan som är anpassad för er verksamhet. Vi erbjuder naturligtvis en genomgång, och förklaring där så behövs, av de löpande rapporterna enligt den tidsplan som vi gemensamt kommer överens om.

Många företagare saknar kunskaper om hur löpande rapporter ska tolkas. Man väljer ofta att istället satsa all energi på sin egen verksamhet och sitt eget kunderbjudande. Och det är naturligtvis helt riktigt att göra så. Vi erbjuder kvalificerad ekonomisk rådgivning för att förbättra er effektivitet och resultat.

 

Våra redovisningstjänster frigör er kompetens.